Oferta

Obsługa księgowa

• prowadzenie ksiąg handlowych,
• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
• prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
• prowadzenie ewidencji VAT,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
• prowadzenie i kontrola rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,
• rozliczenia związane z gospodarką magazynową,
• sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
• przygotowanie i modyfikacja zakładowego planu kont,
• sporządzanie sprawozdań finansowych,
• sporządzanie deklaracji do GUS,
• reprezentowanie klienta w urzędach.

Obsługa kadrowo-płacowa

• prowadzenie dokumentacji kadrowej (akta osobowe),
• przygotowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy: umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwa pracy,
• naliczanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń,
• prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
• obsługa umów cywilno-prawnych ( sporządzanie umów zlecenia, umów o dzieło, wystawianie rachunków),
• przygotowanie i wysyłka deklaracji ZUS i PFRON,
• przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników,
• doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych.

Rozliczenia kierowców

poza standardową obsługą kadrowo-płacową wymaganą przy pozostałych pracownikach oferujemy:

• prowadzenie specjalistycznej dokumentacji kadrowej dla kierowców,
• prowadzenie ewidencji czasu pracy na podstawie zapisów w tachografie cyfrowym lub analogowym,
• wystawianie i rozliczanie delegacji.

Usługi

• doradztwo z zakresie prowadzenia działalności gospodarczej m.in. porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych dotyczące wyboru najbardziej sprzyjającego sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym,
• przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń m.in. do KRS, Urzędu Miasta, Gminy, Urzędu Skarbowego, Regon, ZUS,
• przygotowywanie wniosków kredytowych dla potrzeb banków i innych instytucji.

Cennik

Stosujemy ceny umowne, uzgadniane ze zleceniodawcą. W przypadku umowy dotyczącej stałej obsługi firmy, wysokość opłat zależy od zakresu usług wykonywanych przez biuro, a także od ilości oraz rodzaju dokumentów księgowych w ramach obsługi. W przypadku zleceń doraźnych koszt usługi jest zależny od czasu niezbędnego na jej wykonanie. Czynniki wpływające na cenę:
• ilość dokumentów,
• liczba zatrudnionych pracowników,
• rodzaj prowadzonej działalności,
• wymagana ilość raportów i zestawień.